Di bawah adalah terma dan syarat yang mengawal penggunaan portal MelakaPay dan aplikasi mudah alih, dan nyatakan hak dan kewajipan anda apabila mengakses dan/atau menggunakan maklumat dan perkhidmatan di tapak.

Jika anda mengakses portal dan aplikasi mudah alih ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma dan syarat ini mengikat anda dan membentuk perjanjian antara anda sebagai pengguna, agensi yang mengambil bahagian, dan kami untuk akses dan/atau penggunaan tersebut. Terma dan syarat semasa ini menggantikan mana-mana terma dan syarat terdahulu yang mungkin anda terima atau akses setakat ini melalui portal dan aplikasi mudah alih. Penggunaan berterusan dan/atau akses perkhidmatan anda akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap terma dan syarat semasa ini.

Pembayaran Dalam Talian

Sila baca syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan kemudahan pembayaran dalam talian. Menggunakan kemudahan pembayaran dalam talian di laman web ini menunjukkan bahawa anda menerima syarat ini. Jika anda tidak menerima syarat ini, jangan gunakan kemudahan ini. Semua pembayaran adalah tertakluk kepada syarat berikut:-

 • Semua jumlah yang disebut harga adalah dalam MYR–Ringgit Malaysia.
 • MelakaPay tidak akan menerima liabiliti untuk pembayaran yang tidak sampai ke akaun agensi yang betul kerana anda memetik nombor akaun yang salah atau butiran peribadi yang salah. Kami juga tidak boleh menerima liabiliti jika pembayaran ditolak atau ditolak oleh pembekal kad kredit/debit atas sebarang sebab.
 • Jika bank menolak pembayaran, MelakaPay tidak bertanggungjawab untuk membawa fakta ini kepada perhatian anda. Anda harus menyemak dengan bank anda bahawa pembayaran telah ditolak daripada akaun anda.
 • MelakaPay tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang timbul daripada penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau hasil penggunaan laman web ini, mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini, atau bahan atau maklumat yang terkandung di mana-mana atau semua laman web tersebut , sama ada berdasarkan waranti, kontrak, tort atau mana-mana teori undang-undang lain dan sama ada dinasihatkan atau tidak tentang kemungkinan kerosakan tersebut.
 • Pembayaran anda akan sampai ke akaun agensi tempat anda membuat pembayaran dalam hari yang sama.
 • Caj bank sebanyak RM 0.50 akan ditanggung oleh pemegang akaun untuk pembayaran melalui akaun individu & RM 1 untuk akaun syarikat.
Pengesahan Pembayaran

Anda akan menerima pengesahan pembayaran anda pada skrin anda selepas anda membuat pembayaran. Anda perlu mencetak bukti pembayaran setelah transaksi anda berjaya diselesaikan.

Bukti pembayaran tidak boleh digunakan sebagai resit rasmi. Resit rasmi akan diberikan oleh agensi masing-masing dalam tempoh 2-3 hari bekerja. Sekiranya anda tidak menerima resit rasmi dalam masa yang ditetapkan, sila hubungi kakitangan agensi yang bertanggungjawab di maklumat Hubungi Kami.

Polisi Bayaran Balik

Setiap agensi yang mengambil bahagian dalam portal MelakaPay dan aplikasi mudah alih mengamalkan set dasar bayaran balik yang berbeza. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai lebihan pembayaran pada akaun anda dan berpendapat anda mungkin layak untuk bayaran balik, sila hubungi agensi berkaitan dengan memetik pengesahan pembayaran atau nombor rujukan anda.

Keselamatan

Semua butiran pembayaran yang dimasukkan melalui gerbang pembayaran ini disulitkan apabila anda, atau pengguna pihak ketiga yang membuat pembayaran, memasukinya. Komunikasi ke dan dari tapak Pembekal Perkhidmatan disulitkan.

MelakaPay tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kegagalan pengguna dalam talian atau pihak ketiga membuat pembayaran Yuran untuk melindungi data dengan betul daripada dilihat pada skrin mereka oleh orang lain atau sebaliknya diperolehi oleh orang tersebut, semasa proses pembayaran dalam talian atau berkenaan dengan mana-mana ketinggalan untuk memberikan maklumat yang tepat semasa proses pembayaran dalam talian.

Had Liabiliti

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, niat baik atau kerugian ketara lain akibat daripada:

 • Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan portal dan aplikasi mudah alih
 • Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian yang terhasil daripada sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau daripada portal dan aplikasi mudah alih
 • Akses tanpa kebenaran kepada atau pengubahan penghantaran atau data anda
 • Kenyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga pada portal dan aplikasi mudah alih, atau
 • Sebarang perkara lain yang berkaitan dengan portal dan aplikasi mudah alih
Had Liabiliti

Pentadbiran MelakaPay boleh menamatkan akses anda kepada mana-mana bahagian atau semua perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, berkuat kuasa serta-merta. Pentadbiran MelakaPay juga boleh menamatkan atau menggantung akaun anda kerana tidak aktif, yang ditakrifkan sebagai gagal mendaftar masuk ke perkhidmatan untuk tempoh masa yang panjang. Anda bersetuju bahawa laman web ini tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang penamatan akses anda kepada Perkhidmatan.

Pengubahsuaian kepada Syarat Perkhidmatan

MelakaPay berhak pada setiap masa untuk mengubah, mengubah suai, memadam atau menambah Terma dan Syarat ini dengan memberi anda notis awal mengenainya. Walau bagaimanapun, dalam keadaan mendesak atau untuk melindungi keselamatan tapak web atau dalam keadaan lain di luar kawalan kami, apabila tapak web ini mendapati perlu untuk mengubah, mengubah suai, memadam atau menambah Terma dan Syarat ini, ia boleh berbuat demikian tanpa terlebih dahulu. notis kepada awak. Adalah diterima bahawa untuk memastikan diri anda mengikuti sebarang variasi, pengubahsuaian, pemadaman atau tambahan kepada Terma dan Syarat ini, anda bersetuju untuk mengakses dan meneliti Terma dan Syarat ini secara berkala dan secara tetap. Anda seterusnya bersetuju dan menerima bahawa akses berterusan anda dan penggunaan Terma dan Syarat ini (sebagaimana diubah atau diubah suai dari semasa ke semasa) akan menyamai penerimaan anda terhadap sebarang variasi, pemadaman, pengubahsuaian atau penambahan kepada Terma dan Syarat ini.

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan

Pentadbiran MelakaPay berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah suai atau menghentikan, buat sementara atau selama-lamanya, perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatan.

Umum

Tajuk yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini adalah untuk rujukan sahaja dan tidak boleh diambil kira dalam tafsiran atau pembinaan Terma dan Syarat ini. Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini dianggap bertentangan dengan undang-undang atau tidak sah di bawah undang-undang sekarang atau akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan Terma dan Syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak pernah merangkumi sebahagian daripada Terma dan Syarat ini dan baki peruntukan Terma dan Syarat ini akan kekal berkuat kuasa sepenuhnya dan tidak akan terjejas oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah.